Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 77
Симеоновград, 18.10.2022

ОТНОСНО: Регистриране на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с.Свирково от ПП”ГЕРБ” в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 17.10.2022г. (Приложение № 72-МИ-НЧ от изборните книжа) във входящия регистър на застъпниците  за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г.  от Светлана Манолова Стоева, в качеството и на упълномощен представител на партията, за регистрация на застъпници. Към заявлението - Приложение № 72-МИ-НЧ от изборните книжа  са приложени следните документи: списък с името и ЕГН на застъпника – (1 брой застъпник) на хартия в един екземпляр, декларация от лицето, заявено за регистрация като застъпник, че отговаря на изискванията на чл.117, ал.3 от ИК (Приложение №74-МИ-НЧ)  1 бр., пълномощно – 2 броя. След извършена проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха грешки.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1  във връзка с ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 1080 - МИ/12.09.2019г. на ЦИК, заявление вх. №1 от 17.10.2022г. за регистрация на застъпници на кандидатската листа  за кмет на кметство с.Свирково  на ПП”ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г. и след извършена проверка Общинска избирателна комисия Симеоновград

                                                                                                                           Р Е Ш И:

  1. Регистрира 1 брой застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с.Свирково, от ПП”ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г., съгласно Списък, представляващ Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 

 

Решението подлежи на оспорване  в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 18.10.2022 в 16:45 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения